อาหารเสริมพืชเกษตรไทยไชโย

Tags:
2,000.00฿
ทศพล สนั่นฤทธิ์
ทศพล สนั่นฤทธิ์

อาหารเสริมพืชเกษตรไทยไชโย

เกษตรไทยไชโย

คุณประโยชน์สารสกัดโปรตีนจากพืช ในอาหารเสริมพืช "เกษตรไทยไชโย"
สารสกัดโปรตีนมีประโยชน์สาหรับการผลิตพืชเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการค้นคว้าทดลองตลอดช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปผลของสารสกัดโปรตีนที่มีต่อพืชได้ดังนี้ : 


1. เพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
พืชที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยสารสกัดโปรตีนอย่างสม่าเสมอนั้น มีความสามารถในการต้านทานสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เช่น ความแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงขึ้นมาก ความเค็มของดิน เป็นต้น


2. การเจริญเติบโตของรากและการพัฒนาลำต้น 

เกษตรไทยไชโย
พืชที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยสารสกัดโปรตีนตั้งแต่ยังเล็กจะมีพัฒนาการของระบบรากที่แข็งแรง ทาให้มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้พืชมีโครงสร้างแข็งแรง พร้อมในการเจริญเติบโตได้เร็ว


3. การดูดกินธาตุอาหาร 

เกษตรไทยไชโย
เนื่องจากรากของพืชเจริญเติบโตได้เร็วและแข็งแรง จึงมีความสามารถในการดูดกินปุ๋ยได้ดีมาก ทาให้โปรแกรมการใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เนื่องจากตัวสารสกัดโปรตีนมีส่วนประกอบของน้าตาลที่สร้างขึ้น จึงเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ดิน


4. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 

เกษตรไทยไชโย
เกษตรไทยไชโย

พืชที่ได้รับเป็นประจานั้น ไม่เพียงแต่มีปริมาณของผลเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่จะมีขนาดของผลที่ใหญ่ขึ้น สีและรสชาดดีขึ้น และสามารถช่วยได้แม้แต่ในสภาพที่ร้อนและแห้งแล้ง


5. การสร้างฮอร์โมน 

เกษตรไทยไชโย
ฮอร์โมนสาคัญที่สารสกัดโปรตีนสร้างและสกัดออกมาคือ ไซโตไคนิน และ อ๊อกซิน ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ การยืดของเซลล์ ทาให้พืชเจริญเติบโตเร็ว รากแข็งแรง แตกหน่อมาก และสร้างตาดอกได้มากขึ้น
การให้ธาตุอาหารเสริมในปริมาณที่เหมาะสมแก่พืช โดยการฉีดพ่นทางใบนั้น จะมีผลในการกระตุ้นกระบวนการชีวสังเคราะห์ (biosynthesis) เพื่อให้เกิดสารอาหารที่จาเป็นสาหรับพืช ได้แก่ โปรตีนหรืออะมิโน และคาร์โบไฮเดรต การให้ธาตุอาหารเสริมกลุ่มโปรตีนแก่พืช จะช่วยส่งเสริมการเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณดอกและผลผลิต การที่พืชได้รับธาตุอาหารที่น้อยเกินไป เซลล์ต่างๆในพืชที่จะต้องใช้พลังงานอย่างมากในการสังเคราะห์กรดอะมิโนขึ้นเอง อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการเจริญเติบโต การสะสมอาหารได้น้อยกว่าหรือช้ากว่า

 

 

 

สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่
K ทศพล (วิว) 080-2939202
line alonekira

ติดตามผลงานได้ที่เพจ
https://www.facebook.com/kasetthaichaiyonano 

ราคา:2,000.00฿
น้ำหนัก: 0 kg
ภาพประกอบสินค้า: 
ทศพล สนั่นฤทธิ์
ทศพล สนั่นฤทธิ์